Cautare Informatii
Comisia judeteana are urmatoarele atributii principale:

    a) organizeaza instruirea comisiilor comunale, orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a regulamentului, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora;

    b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea pe comune, orase si municipii a membrilor din comisia judeteana;

    c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;

    d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile locale;

    e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;

    f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;

    g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere;

    h) analizeaza propunerile comisiilor locale de revocare a titlurilor de proprietate eliberate in conditiile <LLNK 11991    18 11 202  27 41>art. 27 alin. (2)^2 din legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica temeinicia acestor propuneri si hotarasc in consecinta;

    i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va promova actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la <LLNK 11997   169 10 202   0 31>art. III din Legea nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

    j) analizeaza lunar evolutia cauzelor in justitie in care comisia judeteana este parte si decide asupra masurilor ce trebuie luate;

    k) atribuie si dispun delimitarea in teren, completarea proceselor-verbale de punere in posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin;

    l) preia si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in cazul persoanelor care solicita reconstituirea dreptului de proprietate privata pe raza teritoriala a mai multor localitati din judet; in aceste cazuri comisia judeteana va indeplini, in mod corespunzator, si atributiile prevazute la literele b), c), d) si h) de mai sus;

    m) exercita orice alte atributii ce le revin potrivit prevederilor legale si prezentului regulament.

 

 

Comisia judeteana isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor acestora.

Hotararile comisieie judetene se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.

Pentru adoptarea hotararilor comisia va solicita prezentarea tuturor actelor necesare si va lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini.

Fiecare membru are un singur vot. In caz de paritate de voturi, votul presedintelui decide.

 


Continutul acestei sectiuni din pagina urmeaza a fi adaugat in curand!

  Print